COVID-19 RELATED INFORMATION

C.A.U.T.I.O.N. - THE WARNING SIGNS OF CANCER

CANCER INFOGRAPHICS: RISK FACTORS & SYMPTOMS

Colon Cancer Risk Factors

Colon Cancer Signs & Symptoms

Gallbladder Cancer Risk Factors

Gallbladder Cancer Signs & Symptoms

TIPS ON CRC AWARENESS AND PREVENTION

RECIPES THAT EVERY CANCER PATIENT MUST TRY

HEALTHY EATING PLATE

Eating Tips for Colon Cancer Patients During Treatment

Panatilihing “safe” ang mga pagkain. Kainin ang mga pagkaing bagong luto. Iwasan ang mga pagkain na nakahanda na ng higit sa 30 minuto (o hindi na bagong luto). Iligpit ang natirang pagkain sa small containers pagkayaring kumain. Keep cold foods cold at less than 40 degrees Fahrenheit at keep hot foods hot at greater than 140 degrees Fahrenheit.

Panatilihing sapat ang pag-inom ng fluids. May mga health concerns gaya ng consitpation, weight gain at pagkapagod na maaaring ma-improve ng pag-inom ng maraming fluids sa buong araw. Magkaroon ng 8-12 ounces of fluids kada 3-4 na oras. Ang paginom ng tubig, juices, decaffeinated tea/coffee, broths/soups, ices, popsicles, gelatins, low-calorie beverages ay makatatulong para gumalaw ang pagkain sa iyong digestive tract at maibaba ang cravings para sa high calorie snacks. Kapag lactose-sensistive, pilliin ang lactose-free options.

Alamin ang iyong fiber goal. Pagkayari ng operasyon o kung ikaw ay may mataas na tsansa na magkaroon ng colon obstruction, gawing mababa ang fiber goal (halimbawa 0-5 grams of fiber sa kada araw). Kung ikaw ay nakaka-pagdigest ng pagkain nang maayos, ikaw ay maaaring ilagay sa moderate fiber-restricted plan gaya ng <20 grams of fiber araw-araw. Kainin ang small fiber amounts ng mas madalas, kada 3-4 oras. Nguyain ang pagkain nang mabuti at iwasan ang chewing gum at ibang gassy foods.

WHAT IS BIOPSY?

CANCER MYTHS AND MISCONCEPTIONS

Kapag kumain po ba ng matatamis na pagkain, lalala po ba ang aking cancer?

Hindi po. Walang ebidensya na ang pagkain ng matatamis ay makapagpapalala ng kanser. Hindi pa rin napapatunayan na sa paghinto ng pagkain ng asukal, hihinto rin ang paglaki ng kanser. Ngunit may mahalagang paalala ang mga eksperto. Ang high sugar diet ay maaaring maging dahilan ng obesity and obesity increases the chances of developing different kinds of cancers. A good diet is still the key to a healthier you.

May kaugnayan po ba ang obesity at ang kanser?

Ayon sa National Cancer Institute, mayroon. Sa chart na ito, inilista ng NCI ang lahat ng cancer types na posibleng konektado sa obesity.

 

Ang mga artificial sweeteners ba ay nakakasanhi ng kanser?

Hindi po. Ayon sa pag-aaral ukol sa “safety” ng mga artificial sweeteners o sugar subsititutes gaya ng (a) saccharin (Sweet ’N Low, Sweet Twin, NectaSweet); cyclamate; aspartame (Equal, NutraSweet); acesulfame potassium (Sunett, Sweet One); sucralose (Splenda); at neotame at natagpuan na walang sapat na ebidensya na nakakasanhi ng kanswer ang mga ito sa mga tao. Ang lahat ng mga ito, maliban sa cyclamate, ay aprubado ng FDA sa USA

Ang kanser po ba ay nakakahawa?

Sa pangkalahatan, hindi po. Ang kansler ay hindi nakakahawa na madaling malipat mula sa isang tao patungo sa isa pang tao. Ang isang situation ns kung saan ang kanser ay maaarin malipat mula sa isang tao patungo sa isa pang tao ay sa Paso ng organ or tissue transplantation. And isang tao na nakakuha ng organ or tissue mula sa isang donor na nagkaroon ng kanser ay may mataas na tsansa na magkaroon ng transplant-related cancer. Ngunit, ang tsansa ay napakababa – mga dalawang kaso ng kanser kada 10,000 organ transplants. Iniiwasan ang pagtanggap ng organs or tissues mula sa donors na may history ng kanser.

Sa mga ibang indibidual, ang kanser ay maaaring nagmula sa viruses (halimbawa ay ilang tipo ng human papillomavirus, o HPV) at bacteria (gaya ng Helicobacter pylori). Habang ang virus o bacteria ay maaaring mailipat mula sa isang tao patungo sa isang pang tao, ang mga kanser mula sa mga virus na ito (halimbawa, cervical cancer o gastric cancer), ay hindi naililipat mula isang tao patungo sa isa pang tao.

#FIGHTCANCER

Tatag ng loob, wastong kaalaman at ekspertong pangagalaga – ito ang perfect triple combination upang mapagwagian natin ang laban sa cancer.

HOLISTIC CARE LINKS

PATIENT JOURNEY

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Stay up to date with the PSMO and get news pertaining to the advancements and findings relating to the field of medical oncology (cancer research).